Utskriftsvennlig versjon - Tips en bekjent - - Like it? Tweet it!

Vedtekter

Vedtketer for Regionalt næringsfond i Indre Namdal ble sist endret og vedtatt av Indre Namdal regionråd 23.06.10.

§ 1      Vedtektene omfatter

 1. Regionalt næringsfond tildelt av Nord-Trøndelag fylkeskommune
 2. Avkastning av fondskapitalen.
 3. Andre midler som etter særskilt bestemmelse stilles til rådighet for næringsfondet.

§ 2      Formål

Fondet skal benyttes til tiltak med det formål å fremme regional næringsutvikling. 

Eksempler på prosjekter som kan støttes:

 • Regionalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur
 • for eksempel regionalt samarbeid, etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv/FOU-aktivitet, kulturbasert næringsutvikling, elevbedrifter, IKT-prosjekter og ulike utredninger/analyser.
 • Fysisk infrastruktur for næringsutvikling
 • for eksempel planlegging og tilrettelegging av kommunale næringsarealer, stedsutvikling og reiselivsmessig infrastruktur.
 • Bedriftsutvikling
 • for eksempel etablererstipend, opplæring, produktutvikling og markedsarbeid.
 • Varige/aktiverbareinvesteringer i bedrifter
 • for eksempel utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre bedrifter. Lett omsettbart utstyr bør som hovedregel ikke støttes.

Det understrekes at disse eksemplene ikke er uttømmende.

 Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver som for eksempel avlønning av tiltakskonsulent. Dette hindrer ikke frikjøp av ansatte til å gjennomføre prosjekter i en avgrenset tidsperiode. Det kan heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over offentlige budsjetter, med unntak av vernede bedrifter og, i spesielle tilfeller, videregående skoler.

 Det må vises varsomhet med å gi støtte til nyetablering av detaljhandel og annen servicevirksomhet dersom dette medfører konkurransevridning mellom bedrifter innen samme handelsregion.

§ 3      Støtteformer

Støtte gis som tilskudd. Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet (jfr. Kommunelovens §51). Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat næringsvirksomhet. Det er likevel anledning til å tegne aksjer i næringsselskap, utleiebygg etc. som kommunene eier sammen med private interessenter.

§ 4      Støttevilkår

For støtteformålene nærings- og tiltaksarbeid, kunnskapsrettet infrastruktur og fysisk infrastruktur, kan prosjektene fullfinansieres fra næringsfondet. Det er imidlertid en forutsetning at tiltakene har regional betydning, og at de fastsatte grensene for kostnadsoverslag ikke overstiges (jfr § 5).

 Samlet støtte fra fondene til bedriftsutvikling skal ikke overstige 50 % av prosjektets kostnadsoverslag. Ved prosjekter som bedrer kvinners og ungdommers sysselsettingsmuligheter og ved nyetableringer kan det likevel gis inntil 75 % støtte til bedriftsutvikling.

 Ved investeringer i bedrifter skal støtten ikke overstige 25 % av prosjektets kostnadsoverslag. Imidlertid kan kvinner og ungdom få inntil 35% av godkjent kostnadsoverslag i støtte til investeringer.

 Det skal ikke gis støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke dersom de er påbegynt.

 Prosjektene skal vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene nedfelt i Regionalt utviklingsprogram og handlingsplan for Fylkesdelplan for Indre Namdal.

§ 5      Prosjektenes kostnadsoverslag

Veiledende grenser for kostnadsoverslag benyttes for å skille ut hvilke saker som kan støttes fra fondet:

Bedriftsutvikling                      kr         100.000          

Investeringer i bedrifter         kr         100.000

Tiltaksarbeid                           kr         100.000

For felles tiltak er det ingen øvre grense for kostnadsoverslag. Slike tiltak kan normalt støttes med inntil kr. 200.000. I de tilfeller hvor det kan være aktuelt med mer enn kr. 200.000 i støtte, og hvor det ikke er enstemmighet i fondsnettverket, bringes saken inn for Indre Namdal regionråd.

§ 6      Forvaltning av fondet

Saksforberedelsene utføres av kommunenes 1 linje (kommunens tiltaksapparat) og, i noen tilfeller, av sekretæren for det regionale fondet.

 Det regionale fondet skal forvaltes av Indre Namdal regionråd etter gjeldende vedtekter. I tillegg vedtar Indre Namdal Regionråd årlige retningslinjer for forvaltning av fondet.

 Saker behandles av det regionale næringsfondsnettverket, etter gjeldende vedtekter og årlige retningslinjer vedtatt av Indre Namdal Regionråd, med løpende rapportering til Indre Namdal regionråd. Det regionale næringsfondsnettverket skal bestå av representanter fra det kommunale tiltaksapparatet i hver enkelt kommune i Indre Namdal. Daglig leder for Indre Namdal regionråd, er styreleder i fondsstyret. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Leder for fondet har vedtaksmyndighet på søknader med kostnadsoverslag inntil kr. 50 000.-.

 Det holdes egen konto og budsjettpost for fondet. Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto, slik at midlene er disponible til enhver tid. Renter på fondskapital tilbakeføres til fondet.

 Vedtak må anses som enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2. Etter forvaltningslovens § 28 andre ledd kan enkeltvedtak truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av kommuneloven, påklages regionalt næringsfond. Endelig klageinstans er Indre Namdal Regionråd. Klagefrist er satt til 3 uker etter mottatt vedtak.

§ 7      Utbetaling og rapportering

Fondets sekretariat utbetaler tilskudd via kommunenes tiltaksapparat etter anmodning fra søker når vilkårene for å motta tilskudd er oppfylt.

 Inntil 50% av tilsagnet kan utbetales når prosjektet er påbegynt. Hvis prosjektets framdrift tilsier det, kan det i særlige tilfeller utbetales ytterligere 25%. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger. Det settes en arbeidsfrist for tiltak finansiert fra det regionale fondet på inntil 3 år fra 1. januar året etter innvilgelsesåret.

 Det kan gjøres unntak fra disse reglene med egne vedtak i den enkelte sak.

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan leder for fondet avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle sekretariatet om slike forhold.

§ 8      Årsrapportering

Sekretariatet skal hvert år utarbeide en årsrapport om næringsutviklingsarbeidet i regionen. Årsrapporten skal inneholde regnskap, prosjektoversikt og en vurdering av bruken av fondet i forhold til handlingsplan for fylkesdelplan for Indre Namdal. Årsrapporten skal, etter politisk behandling i Indre Namdal Regionråd, sendes fylkeskommunen.

§ 9      Godkjenning av vedtekter

Vedtekter for regionalt fond for Indre Namdal kan endres etter vedtak i Indre Namdal Regionråd.
Sist oppdatert 31.des.2009